หน้าหลัก รร.
นวัตกรรมนักเรียน
ภาพกิจกรรม
chatroom
webboard

สมุดเยี่ยม

ตรวจผลการเรียน
ผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์
การบริหารงานนิติบุคคล
บริหารวิชาการ
บริหารงบประมาณ
บริหารบุคคล
บริหารทั่วไป
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงศึกษาธิการ
เวบไซต์ฉะเชิงเทรา
สพท.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพท.ฉะเชิงเทรา เขต 2
สหกรณ์ครูกรมสามัญ
สหกรณ์ครูฉะเชิงเทรา
อบต.คลองเปรง
โครงการฝ่ายบริหารบุคคล
 


เริ่ม 1 มีนาคม 2547
AIU University
 แนวคิดฝ่ายบริหารบุคลากร

      การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เป็นภารกิจสำคัญที่มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัว อิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รัยการพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญกำลังใจได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติมีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพซึ่งจะผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสำคัญ    

 วัตถุประสงค์

     ๑. เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารบุคคลถูกต้องรวดเร็วเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

    

          เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสำนึกในการปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบให้เกิดผลสำเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์        ๓.เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณอย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ

 ขอบข่าย/ภารกิจ

   ๑. การวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

   ๒. การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง

   ๓.การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

   ๔. วินัยและการรักษาวินัย

   ๕. การออกจากราชการ    

  บุคลากรฝ่ายบริหารงานบุคคล
 
นางกรรณิการ์ นาถ้ำพลอย
ครู คศ.2
 
 นางสีนวล  ชมยงค์
ครู คศ.2
 
นายไววิทย์   นาถ้ำพลอย
   
 
 นางสาววาสนา  นุ้ยแก้ว
   
  คณะกรรมการบริหารบุคลากร
 นางพรปวีณ์  พูลเฉลิม    ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

 นายยงยุทธ  แสงทอง     ที่ปรึกษา
 

 

 
 นางกรรณิการ์ นาถ้ำพลอย  กรรมการ
 

 

 นายเสนาะ  ขันธ์สุวรรณ์     ที่ปรึกษา
 

 

 
 นางสีนวล  ชมยงค์        กรรมการ
 

 

 นางสาววาสนา  นุ้ยแก้ว    กรรมการ
 
 นางสาวลำแพน  คำเฉียง   กรรมการ
 

 

 นางกรรณิการ์  นาถ้ำพลอย  กรรมการ&เลขานุการ
 
 

เว็บไซต์นี้จะแสดงผลได้ดีที่ความละเอียด 1024 x 768 Pixel ขนาดตัวอักษร Medium 
โหมดการแสดงผลของสี 32 Bit True Color ขึ้นไป 

พัฒนาเพื่อการศึกษาโดย  ทีมงานต.อ.ป   triempreng@yahoo.com

ผู้ช่วยผู้บริหาร

 

นางกรรณิการ์  นาถ้ำพลอย
 

เวบไซต์นี้ควรปรับปรุงในเรื่องใด

สีสัน
เนื้อหาหลัก
ลูกเล่นเพิ่มเติม
ข้อมูลในแต่ละเนื้อหา

ผลการ Vote
Power by Thaimisc.com

ปฏิทินปฏิบัติงาน

online คน